Algemene voorwaarden

Van:
Landenpromotie.nl
De Kolk 64
8255 PE  Swifterbant
hierna te noemen: gebruiker


Artikel 1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever/afnemer: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever/afnemer.


Artikel 2 Algemeen

 

1.   De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever/afnemer waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.   Algemene voorwaarden van de opdrachtgever/afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en opdrachtgever/afnemer slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.
4.   Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever/afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 

1.   Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.   De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever/afnemer schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
3.   Indien een offerte wordt aanvaard heeft gebruiker gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding het recht het aanbod te herroepen.
4.   Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van gebruiker bindend, danwel indien gebruiker met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt. Opdrachtgever/afnemer kan binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging per aangetekende brief tegen de totstandkoming van de overeenkomst protesteren.  
5.   Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de opdrachtgever/afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.   De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers-, montage-, verzekerings-  en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
7.   Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
8.   Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
9.   Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 

1.   Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.   De opdrachtgever/afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever/afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever/afnemer in rekening te brengen.
4.   Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever/afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5.   Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever/afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.   Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever/afnemer of een door opdrachtgever/afnemer aangewezen locatie, draagt opdrachtgever/afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.   Opdrachtgever/afnemer vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever/afnemer toerekenbaar is.


Artikel 5 Huur/verhuur

 

1.   De huurprijs alsmede de vervangingswaarde van door gebruiker verhuurde zaken ten behoeve van evenementen kunnen door opdrachtgever/afnemer worden opgevraagd bij gebruiker.
2.   Gehuurde zaken worden gespecificeerd op een door gebruiker aan opdrachtgever/afnemer te verstrekken specificatie/pakbon/factuur. De zaken, die op de specificatie/pakbon/factuur staan vermeld, worden geacht te zijn geleverd aan opdrachtgever/afnemer.
3.   Opdrachtgever/afnemer is gehouden de van gebruiker gehuurde zaken uitsluitend te gebruiken voor het daarvoor bestemde doel.
4.   Opdrachtgever/afnemer staat er jegens gebruiker voor in, dat de gehuurde zaken na het einde van de overeengekomen huurperiode onbeschadigd en in goede staat aan gebruiker worden geretourneerd. Retournering van de gehuurde zaken geschiedt op kosten en voor risico van opdrachtgever/afnemer.
5.   Indien gehuurde zaken beschadigd worden geretourneerd, danwel geheel niet worden geretourneerd, dient opdrachtgever/afnemer te allen tijde een vergoeding te betalen ter hoogte van de in lid 1 van dit artikel genoemde vervangingswaarde. De opdrachtgever/afnemer ontvangt hiertoe een factuur van gebruiker.


Artikel 6 Levering

 

1.   Levering geschiedt af magazijn van gebruiker of anderszins naar keuze van gebruiker.
2.   Opdrachtgever/afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3.   Indien de opdrachtgever/afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever/afnemer.
4.   Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorg- en verzekeringskosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
5.   Indien gebruiker gegevens behoeft van de opdrachtgever/afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever/afnemer deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
6.   Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever/afnemer gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen, waarbij gebruiker een redelijke termijn wordt gesteld om de overeenkomst alsnog uit te voeren.
7.   Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8.   Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever/afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9.   Indien de overeenkomst mede inhoudt dat de gebruiker de gekochte en/of door gebruiker in opdracht van opdrachtgever/afnemer ontworpen en vervaardigde zaken installeert of monteert op en locatie van de tentoonstellingsruimte, geldt dat de oplevering door gebruiker uiterlijk één uur voor de opening van het evenement plaatsvindt.
10. De opdrachtgever/afnemer is verplicht zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden na aankomst van het transportmiddel, waarmee de gekochte zaken worden vervoerd, de lossing te doen plaatsvinden. Daarbij wordt de normale lostijd in acht genomen. Bij het lossen dient opdrachtgever/afnemer de aanwijzingen van de transporteur in acht te nemen.


Artikel 7 Monsters en modellen

 

1.   Is aan de opdrachtgever/afnemer een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
2.   Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 8 Onderzoek, reclames


1.   Opdrachtgever/afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever/afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2.   Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
3.   Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever/afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever/afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.


Artikel 9 Vergoedingen, prijs en kosten

 

1.   Indien gebruiker met de opdrachtgever/afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2.   Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
3.   De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, verzekerings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 10  Wijziging van de overeenkomst/ meerwerk

 

1.   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.   Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever/afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.   Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de opdrachtgever/afnemer hierover tevoren inlichten.
4.   Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
5.   In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 11 Betaling

 

1.   Betaling dient te geschieden via vooruitbetaling of met Ideal, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De op bank-/giroafschriften vermelde valutadatum wordt als betalingsdag aangemerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2.   Indien opdrachtgever/afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever/afnemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever/afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1,25% per maand, tenzij de wettelijke rente ex artikel 6:119 en 6:120 BW hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever/afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3.   In geval van liquidatie, faillissement, toepassing Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever/afnemer zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever/afnemer onmiddellijk opeisbaar.
4.   Gebruiker heeft het recht de door de opdrachtgever/afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever/afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5.   Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.


Artikel 12 Incassokosten


1.   Is opdrachtgever/afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever/afnemer. Indien opdrachtgever/afnemer in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
2.   Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3.   De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever/afnemer.
4.  Opdrachtgever/afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 

1.   Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever/afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2.   De opdrachtgever/afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3.   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever/afnemer verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4.   De opdrachtgever/afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5.   Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het in lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6.   Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever/afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 


Artikel 14 Garantie

 

1.   Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2.   De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en opdrachtgever/afnemer van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
3.   De in lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
4.   Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever/afnemer, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever/afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.
5.   De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, opdrachtgever/afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6.      Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. 


Artikel 15 Opschorting en ontbinding

 

1.   Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
-     opdrachtgever/afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
-     In geval van liquidatie, faillissement, toepassing Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever/afnemer;
-     na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever/afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever/afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
-     opdrachtgever/afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2.   Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3.   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever/afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.   Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 

1.   Indien gebruiker aan opdrachtgever/afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever/afnemer gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever/afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2.   Indien opdrachtgever/afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever/afnemer te verhalen.


Artikel 17 Aansprakelijkheid

 

1.   Gebruiker is niet aansprakelijk voor enigerlei door de opdrachtgever/afnemer of derden geleden schade, die verband houdt met een tekortkoming van gebruiker in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van gebruiker of van door gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen.
2.   Indien gebruiker op grond van lid van dit artikel 1 aansprakelijk is, beperkt de aansprakelijkheid zich tot maximaal het bedrag van de overeenkomst. 
3.   Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 18 Risico-overgang

 

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever/afnemer over op het moment waarop het vervoer van de zaken aanvangt.


Artikel 19 Overmacht

 

1.   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
3.   Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
4.   Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.   Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever/afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.


Artikel 20 Vrijwaringen

 

1.   De opdrachtgever/afnemer vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever/afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2.   Indien opdrachtgever/afnemer aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

1.   Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2.   Het is de opdrachtgever/afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3.   De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de opdrachtgever/afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4.   Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever/afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5.   Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 22 Geheimhouding

 

1.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2.   Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 23 Niet-overname personeel

 

De opdrachtgever/afnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.


Artikel 24 Geschillen


1.   De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 25 Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever/afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 26 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

1.   Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Flevoland.
2.   Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3.   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

Oktober 2004

Terug